Çağdaş Felsefe-II: dersinin ilk bölümünde fenomenoloji ve varoluşçuluk konuları işlenerek, Bergson, Husserl ve Heidegger’in felsefeleri inceleniyor. Aşağıda bu videodaki derslerde hangi başlıklar ele alınıyor belirtilmiştir.

I. DERS:

Bu dersle;

Bilincin hareketi “zekâ”yla kavrayışı ile “sezgi”yle kavrayışı arasındaki farkı açıklayabilecek ve bu kavrayışları, zaman ve sürem kavramlarıyla ilişkilendirebileceksiniz.

Bergson’un bilgi teorisinde, madde ve bilinç arasında kurduğu bağı açıklayabilecek ve idealist ve realist bilgi teorilerinin “maddeyi temsil ederek bilme” ile Bergson’un “imgesel bilme” etkinliği arasındaki farkları saptayabileceksiniz.

Bergson’un kapalı ahlâk ile açık ahlâk ve kapalı din ile açık din kavramlarını tanımlayabilecek ve bunu Bergson felsefesindeki ikicil yapı ve evrim fikriyle ilişkilendirebileceksiniz.

Bergson’a göre varlıkta “yaşam atılımı”nı gerçekleştirmek için harekete geçen evrimin, evrimcilikle ilişkisini ve Neo-Darwinizm, Neo-Lamarkçı gibi evrim kuramlarından farkını belirtebilecek ve evreni bilmenin neden süremle mümkün olabileceğini açıklayabileceksiniz.

…………………..

II. DERS:

Bu dersle;

Husserl’in matematik felsefesiyle ilişkisi ve bilincin yönelimselliğine dayanarak geliştirdiği doğruluk ve görü (intuition) kuramlarını açıklayabileceksiniz.

Husserl etiğinin “değer kuramı”yla ilişkisini kurabilecek ve bu kuramı geleneksel etik kuramlarıyla ilişkilendirebileceksiniz.

“Post-fenomenoloji” akımı içindeki filozofları tanıyabilecek ve bu filozofların felsefelerinin neden böyle tanımlandığını açıklayabileceksiniz.

Bilincin yönelimselliği sayesinde şeylerin kendisini bilmenin, özünü kavramanın nasıl mümkün olduğunu açıklayabilecek ve bunun ancak fenomenolojik redüksiyon yöntemiyle, fenomenlerin bilinçte nasıl kurulduğunun aydınlatılmasıyla mümkün olduğunu ifade edebileceksiniz.

Husserl’in “yaşayan beden” kavramı aracılığıyla bilincin dünyayla nasıl ilişki kurduğunu ve nesnel bilginin özneler-arasılıkla ilişkisini açıklayabileceksiniz.

………………………

III. DERS:

Bu dersle;

Heidegger’e göre varolana felsefenin yaklaşımıyla bilimin yaklaşımı arasındaki farkları saptayabileceksiniz.

Heiddeger’in “varlık”, “varolan” kavramlarına ilişkin belirlemelerinin Eski Yunan felsefesi ve Husserl’in “fenomenoloji” felsefesiyle ilişkilendirebilecek ve onlardan farkını ayırt edebileceksiniz.

Heidegger’e göre Dasein’ın bir varolan olarak diğer varolanlardan farkını saptayabilecek ve Dasein’ın bu dünyada bulunuşuyla “varlığı anlama” ediminin nasıl temellendirildiğini açıklayabileceksiniz.

Heidegger’e göre varlığın, Dasein’den değil, varlığın kendisinden hareket ederek varlık tarihi (varlığın zamansallığı içinde) anlaşılmasının gerekçeleri- ni açıklayabileceksiniz.

Heidegger’e göre ve varlığı anlamlandırmada dil ile düşünme arasındaki ilişkiyi açıklayabilecek ve varolanları deneyimlemenin a priori koşullarını “Ereignis” ile ilişkilendirebileceksiniz.

Heidegger etiğinin özelliklerini varlık felsefesiyle ilişkilendirebileceksiniz.