Doç. Dr. Güncel Önkal, Maltepe Üniversitesi ve Kadıköy Belediyesi işbirliği ile “20. Yüzyılda Felsefeye Yolculuk” adı altında verdiği seminerde Frankfurt Okulu bağlamında “Eleştirel Teori” isimli felsefi yaklaşımını anlatıyor. …20’nci yüzyıl felsefesindeki “anlam” arayışının bugünkü sosyal bilimler metodolojisi ile kültür çalışmaları üzerindeki etkilerini anlamak için eleştirel teorinin dinamiklerine bir yolculuk yapacağız. Günümüz dünyasını daha özgürce anlamak için Horkheimer ve Adorno’nun iletişim, politik bilinç, insan ve kültür açıklamaları bu oturumda disiplinlerarası bir yaklaşımla ele alınacaktır…

FRANKFURT OKULU:
Frankfurt okulu, Almanya’da 1923 yılında kurulan ve sosyoloji, siyaset bilimi, psikanaliz, tarih, estetik, felsefe, müzikoloji gibi farklı disiplinlerden insanları bir araya getiren Toplumsal Araştırma Enstitüsü`nün bir düşünce akımı olarak ifade edilmesidir. Okulun genel yaklaşım biçimi eleştirel teori olarak adlandırılmaktadır… Devamı: https://tr.wikipedia.org/wiki/Frankfurt_Okulu

ELEŞTİREL TEORİ:
Eleştirel teori; Immanuel Kant, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Max Weber, Karl Marx, ve Sigmund Freud’un düşüncelerinin etkisi temelinde; sosyal ve beşeri bilimler bilgisiyle toplum ile kültür inceleme ve eleştirisine dayanan sosyal teori. Eleştirel teori, epistemolojik olarak; nesnelleştirici değil, düşünsel olduğu için doğabilimsel teorilerden farklıdır… Devamı: https://tr.wikipedia.org/wiki/Ele%C5%9Ftirel_teori

ELEŞTİREL TEORİ HAKKINDA DAHA DETAYLI BİLGİ:
Frankfurt okulu tarafından geliştirilip kullanılan ve okulun genel yaklaşımını ifade eden adlandırmadır.Eleştirel teori, bu bağlamda, hem teorik araçların eleştirel bir edinimini hem de teorinin kullanımının eleştirelliğini belirtir… Devamı: http://www.felsefe.gen.tr/elestirel_teori_nedir.asp

THEODOR W. ADORNO:
Adorno, sosyoloji ve felsefe profesörüydü. Aynı zamanda kompozitörlük de yapan bir müzikolog ve eleştirmendi. Düşüncelerinin ağırlık noktası toplumsal kritiğin bütününü oluşturduğundan bir toplum bilimci olarak da anılır… Devamı: https://tr.wikipedia.org/wiki/Theodor_W._Adorno

(Ek Kaynak: http://www.felsefe.gen.tr/theodor_adorno_kimdir.asp )

HERBERT MARCUSE:
Frankfurt Okulu mensuplarından biri olan Marcuse, Marksist kuramı, 1920’den başlayarak değişen tarihsel koşullarla uyumlu hale getirmenin mücadelesini vermiştir. Bu amaçla, eleştirel Marksizmin kendi versiyonunu öne süren ve 1960’lı yıllardan başlayarak uluslararası bir ün kazanan Marcuse, Amerika Birleşik Devletleri’yle Avrupa’daki yeni sol hareketin destekçisi ve savunucusu olmuştur… Devamı: http://www.felsefe.gen.tr/herbert_marcuse_kimdir.asp

HERBERT MARCUSE’NİN FELSEFE YAKLAŞIMI VE BİBLİYOGRAFYASI:
Teknolojik ilerleme bir egemenlik sistemi doğurmuştur. Bu da insanı robotlaştırır. Satatükonun etkisiyle iletişim araçları insanları şartlandırıp toplumsal denetim araçları haline gelmişlerdir. İnsanların eleştiri gücü bu sayede ellerinden alınmış ve insanlar boyun eğmeye mahkum edilmişlerdir… Devamı: https://tr.wikipedia.org/wiki/Herbert_Marcuse

MAX HORKHEIMER
Max Horkheimer, Musevi kökenli Alman düşünür ve toplumbilimcidir… Horkheimer “Bireylerin özgür gelişimi, nesnel aklın; yani toplumun aklının gelişimine bağlıdır.” görüşündedir. Amaçsal ve araçsal akıl ayrımını da Horkheimer yapar. Araçsal akıl, kapitalizmin gelişimi için araçsallaşan akıldır. Amaçsal akıl da toplumun idealini, amacını hedef alan akıldır. Araçsal akıl, aklın kapitalist teknolojik gelişmelere araç olması şeklinde tanımlanır. Teknik akıl kavramı da araçsal akıldır ve Aristoteles’ten gelmektedir… Devamı: http://www.felsefe.gen.tr/max_horkheimer_kimdir.asp

GÜNCEL ÖNKAL KİMDİR: (Özgeçmişini aşağıdan indirebilirsiniz)
http://itb.maltepe.edu.tr/sites/default/files/files/ozgecmis_dosyalari/guncel_onkal_cv_tr.pdf

MAKALELERİ:
https://maltepe.academia.edu/guncelo

FACEBOOK:
https://tr-tr.facebook.com/onkal1

.