1) 17. Yüzyıl Öncesi Filozoflarda Doğa Tasarımı (Sokrates, Platon, Aristoteles…)

2) 17. Yüzyıl Sonrası Filozoflarda Doğa Tasarımı (Descartes, Spinoza, Leibniz, Hegel…)

Prof. Dr. Tülin Bumin ilk çağ filozoflarından 17. yüzyıl filozoflarına kadar olan dönemde filozofların felsefi düşüncelerinin doğa anlayışlarıyla ilişkisini anlatıyor.

Felsefe hakkındaki yanlış kanılardan biri filozofların görüşlerini oluştururken sadece soyut düşünerek felsefi görüşler oluşturduklarıdır. Oysa felsefenin ilk ortaya çıktığı dönemden itibaren, filozoflar felsefi düşüncelerini temellendirirken doğayı gözlemlemişlerdir. Doğayı gözlemleyen filozoflar zamanın koşulları ve çağının bilimsel verileri el verdiği ölçüde, doğada açıklanmaya muhtaç konular için metafizik düşünceden faydalanıp kendi doğa tasarımlarını geliştirmişlerdir. Bu yüzden felsefe kuramları her çağda o çağın bilimsel verilerinden ve kuramlarından etkilenmiş, bilimdeki ilerlemeye paralel olarak ta felsefe alanındaki düşünceler gelişmiştir.

Bu yüzden Aristoteles’ten Descart’a, Spinoza’ya, Leibniz’e varıncaya dek tüm bu filozofların görüşlerini ve kavramlarını içinde bulundukları çağdaki bilimin geldiği noktayı göz önüne alarak incelemek gerekir. Günümüzden geçmişe bakarak felsefedeki aşamalar ancak böyle daha iyi kavranabilir ve günümüzdeki görüşlere temel teşkil eden felsefi kavramların kökleri daha iyi anlaşılabilir.

PROF. DR. TÜLİN BUMİN KİMDİR?:
1946 yılında doğdu. 1971 yılında D.T.C.F. Felsefe Bölümü’nü bitirdi. Fransa’da Sorbonne-Paris I Üniversitesi’nde Marcuse, Colleti ve Lukács’ın praksis felsefelerinde gerçeklik ve akılsallık ilişkisi konusunda felsefe doktorası yaptı. Galatasaray Üniversitesi Felsefe Bölüm Başkanlığı yapan Tülin Bumin bugün Yeditepe Üniversitesi Felsefe Bölümünde öğretim üyesi olarak görevini sürdürmektedir.

TÜLİN BUMİN’NİN KİTAPLARI:
http://www.idefix.com/Yazar/tulin-bumin/s=246097

.