Prof. Dr. Bülent Gözkan 2014 yılında gerçekleştirilen “IV. Mantık Çalıştayı” kapsamında Kant’ın başyapıtı Saf Aklın Eleştirisi’nde ortaya koyduğu ve felsefe tarihinin dönüm noktalarından biri olan transandantal (aşkınsal) mantık görüşünü anlatıyor. Kant kendinden önceki “aşkın” kavramıyla “aşkınsal” kavramını bir birinden ayırır. Felsefede özellikle diyalektik kavramının dinamosu diyebileceğimiz aşkınlık terimi; düşüncenin ve bilincin ne olduğu ve nasıl ortaya çıktığı üzerine geliştirilen yaklaşımların anlaşılabilmesi için hayati önem taşımakta. (sözlük anlamı için bknz.: http://www.filozof.net/Turkce/filozof-biyografi-a/148-askinlik-felsefe-sozlugu.html )

Wikipedia’da aşkınlık kavramı hakkında daha fazla bilgi için: https://tr.wikipedia.org/wiki/A%C5%9Fk%C4%B1nl%C4%B1k

IMMANUEL KANT:
Immanuel Kant modern felsefenin gelişim seyrine uygun olarak bilgi kuramını ön plana çıkartmıştır. Kant’ın gözünde bilim, liderleri kesin olan ve yöntemleri, ancak Hume’unki gibi felsefi bir kuşkuculuk benimsendiği zaman sorgulanabilen evrensel bir disiplindir. Bilim yansızdır ve nesneldir. (Devamı için lütfen bknz.: https://tr.wikipedia.org/wiki/Immanuel_Kant )

FELSEFEYE YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN BAZI KAVRAMLARIN AÇIKLAMALARI:

Antinomi (Çatışkı):

Çatışkı ya da “Antinomi” Yunancada karşı ve yasa şeklinde sözcük anlamı olarak iki yasanın gerçekte ya da görünüşte birbirleriyle uyuşmazlığıdır. Mantık ve epistemoloji’de geçen ve genel olarak bir paradoksu ya da çözümsüz bir çelişkiyi tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Aynı anda ve ölçüde geçerli iki önermenin birbirinin yerine konulamazlığı durumunu ifade eder. (Devamı için bknz.: https://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87at%C4%B1%C5%9Fk%C4%B1 Ek kaynak: http://www.felsefe.gen.tr/antinomi_nedir_ne_demektir.asp )

Empirizm (Deneycilik):

Deneycilik, empirizm veya ampirizm, bilginin duyumlar sayesinde ve deneyimle kazanılabileceğini öne süren görüştür. Deneyci görüşe göre insan zihninde doğuştan bir bilgi yoktur. İnsan zihni, bu nedenle boş bir levha (tabula rasa) gibidir. Deneycilik akılcılığın karşıtıdır. Akılcılığa karşıt olarak deneycilik, duyum ve deneyimle temellenen bilgileri bilgi olarak kabul etmektedir yalnızca. İnsan bilgisinin tek kaynağı deneyim ya da duyumdur buna göre. Bilginin kaynağında aklı gören rasyonalizm geleneğine karşıt olarak deneycilik her tür bilginin sonradan deneyimle, duyumlarla elde edildiğini ileri süren bir felsefi temele sahiptir. (Devamı için bknz.: https://tr.wikipedia.org/wiki/Deneycilik )

A priori:

A priori, kelime anlamı olarak önsel[1] demektir. Ancak genel kullanım alanı olan felsefede, deneyden önce olan anlamında kalıplaşmıştır. Deneyden sonra olan anlamındaki A posteriori nin karşıtıdır. (Devamı için bknz.: https://tr.wikipedia.org/wiki/A_priori Ek kaynak: http://www.felsefe.gen.tr/a_priori_nedir_ne_demektir.asp )

BÜLENT GÖZKAN KİMDİR:

1957’de İstanbul’da doğdu. Orta öğrenimini Saint Joseph Lisesi’nde, lisans eğitimini ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde tamamladı. 1992’de ODTÜ Felsefe Bölümün’den “Geometride Uzlaşımsalcılık” üzerine yazdığı teziyle yüksek lisans, 2000’de Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden “Kant’ta Ben’in ve Aklın Kuruluşu” üzerine yazdığı teziyle doktora derecesi aldı. Yeditepe, MSÜ, İTÜ, Galatasaray ve Boğaziçi üniversitelerinde felsefe dersleri verdi. ABD Clark Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi olarak bulundu. Halen Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde öğretim üyesidir. Yayınlanan makaleleri arasında 2002’de “Kant’ın Metafizik ve Akıl Eleştirisi Üzerine Bir Eleştiri”, 2006’da “Kant’ın Eleştiri-Öncesi Döneminden Eleştirel Dönemine Geçişdeki Anahtar Yazı: Uzayda Yönler Arasındaki Farklılığın Nihai Dayanağı Hakkında” başlıklı makaleler yer almaktadır. Son çevirisi, Gottlob Frege’in “Aritmetiğin Temelleri” adlı kitabı 2008’de yayınlanmıştır.

Makaleleri:
https://mimarsinan.academia.edu/HasanB%C3%BClentG%C3%B6zkan